Skovdrift

Som et led i overtagelsen af Eltanggaard søgte vi om tilladelse til at omdanne ejendommen til en skovejendom; derved bortfaldt landbrugspligten, og med denne også bopælspligten.

I dag hører der kun 34,8 hektar til Eltanggaard, og arronderingen bærer synligt præg af, at landbrugsjorden er solgt fra:

Eltanggaard

Tilladelsen blev givet af Skov- og Naturstyrelsen, hvorefter Kolding Kommune meddelte tilladelse til skovrejsning. Da der kun er tale om, at ca. 6½ hektar skal tilplantes, er der ikke tale om det store tab af landbrugsjord. Arealet, der skal tilplantes, er fordelt på 3 små marker:

Skovrejsning

Skovrejsningen vil finde sted (inden udgangen af 2013) som såning, med stor artsvariation og uden brug af sprøjtemidler af nogen slags. Dybdepløjning vil ikke finde sted, hvilket også tilgodeser det forhold, at området er kendt for sine fortidsminder.

I foråret 2011 blev vi endelige færdige med at udstykke skov- og naturarealerne i en selvstændig skovejendom på 32,8 hektar. Det tog næsten 1½ år at komme igennem alle myndighedsøvelserne - hvilket absolut ikke var nogen triviel opgave!

Da udstykningen endelig var en realitet besluttede vi os for at frasælge skovejendommen. Beslutningen skal ses i lyset af vores ønske om at fokusere på at udvikle Eltanggaard erhvervsmæssigt - og ikke at eje skov- og naturarealer, trods de store rekreative afkast, der er forbundet med dette ejerskab.

Interesserede har med andre ord mulighed for at blive de lykkelige ejere af en helt unik skovejendom, hvis jagtlige kvaliteter langt overstiger en typisk ejendom af samme størrelse. Af naturligt forekommende vildtarter kan nævnes: råvildt (stærke bukke!), fasaner, duer og gråænder i stort tal samt ræv, krikænder, grågæs, dåvildt (fredet). Jagten vil kunne udvikles betydeligt.

Også forstmæssigt rummer den selvstændige skovejendom mange spændende muligheder.

Kontakt Henrik Rask (23 39 51 61) for yderligere information.