Skovdrift

Som et led i overtagelsen af Eltanggaard søgte vi om tilladelse til at omdanne ejendommen til en skovejendom; derved bortfaldt landbrugspligten, og med denne også bopælspligten.

I dag hører der ca. 36,8 hektar til Eltanggaard, og arronderingen bærer synligt præg af, at landbrugsjorden er solgt fra:

Eltanggaard

Ud over det oven for skitserede areal er der et lille eng-/markareal ind mod jernbanen (ej indtegnet).

Tilladelsen blev givet af Skov- og Naturstyrelsen, hvorefter Kolding Kommune meddelte tilladelse til skovrejsning. Da der kun er tale om, at ca. 6½ hektar skal tilplantes, er der ikke tale om det store tab af landbrugsjord. Arealet, der skal tilplantes, er fordelt på 3 små marker:

Skovrejsning

Skovrejsningen sker som naturlig selvforyngelse og efter plantning, med stor artsvariation og uden brug af sprøjtemidler af nogen slags. Dybdepløjning vil ikke finde sted, hvilket også tilgodeser det forhold, at området er kendt for sine fortidsminder.

I foråret 2011 blev vi endelige færdige med at udstykke skov- og naturarealerne i en selvstændig skovejendom på 32,8 hektar. Det tog næsten 1½ år at komme igennem alle myndighedsøvelserne - hvilket absolut ikke var nogen triviel opgave! I 2020 blev der udlagt ca. 8½ hektar som urørt skov, mhp. at tilgodese udviklingen af biodiversiteten fremover.

Der er tale om en helt unik skovejendom, hvis jagtlige kvaliteter langt overstiger en typisk ejendom af samme størrelse. Af naturligt forekommende vildtarter kan nævnes: råvildt (stærke bukke!), fasaner, duer og gråænder i stort tal samt ræv, krikænder, grågæs, dåvildt (endda flotte fuldskufler). Jagten vil kunne udvikles betydeligt, men det levner tiden desværre ikke mulighed for.

Også forstmæssigt rummer den selvstændige skovejendom mange spændende muligheder.

Kontakt Henrik Rask (23 39 51 61) for yderligere information.