Ejerne gennem tiderne

Eltanggaard har helt tilbage i tiden været en selvejergård, hvor Kronen kun havde en begrænset ejendomsret (herlighedsretten). Selvejergårdene kunne under visse omstændigheder handles, men måtte ikke deles. Fæstegårdene var Kongens, og kunne som følge heraf ikke handles.

I stridigheder om, hvad der var fæstegårde og selvejergårde, fik den daværende ejer i 1691, Hans Bertelsen, dom for, at ”een gaard i Eltang sogn og bye, som beboes af Hans Bertelsen; hvorpaa er fremvist tvende høyeste rættis domme, som forklarer, at dend for en sielfeyer gaard er Hans Bertelsens forfedre till kiendt”. Flere andre dokumenter blev fremlagt, bl.a. ”Noch fremlagt en anden anno 1543 ergangen høyeste rettis domb på bemeldte sielfeyergaard”.

Eltanggaard tilhørte altså Hans Bertelsen, og havde været i slægtens eje helt tilbage til 1543, og sandsynligvis også længere tilbage. Dette er i øvrigt bekræftet i et herredstingsskøde udstedt 1545 ved dom i Ribe af Kong Christian d. III.

1545 Herredsfoged Hans Nielsen
1573 Herredsfoged Bertel Hansen (formentlig søn af Hans Nielsen)
1590 Herredsfoged Hans Bertelsen
1610 Bertel Hansen (søn af Hans Bertelsen)
1655 Maren Nielsdatter Rafn (enke efter Bertel Hansen)
1664-91 Hans Bertelsen
1722 Hans Hansen Buhl
1762 Søren Bertelsen Bonde
1793 Fr. Warberg
1812 P.H. Langhoff
1824 P. H. Monrad
1824 Søren Rasmussen Soell
1832 Th. Flensburg Thomsen
1870 A.N.F. Thomsen
1894 J. C. Lucht
1902 Chr. P. Johansen
1913 A. Moos
1923 Baron Haxthausen
1928 A.M. Andersen
1938 A. A. Simonsen
1960 Niels Sandager
1964 Ida & Finn Klastrup
1982 Aksel & Ruth Hjaltelin
2007 Eskild Thygesen & Torben Kjeldsen
2009 ARTOGIS a/s